නිෂ්පාදන බලපෑමක් හා සංසන්දනය

නිෂ්පාදන නියැදි සංදර්ශකය

ඉහළ ගුවන් හමුදා සහ කාර්මික-සම්මත ආලෝකකරණය නිෂ්පාදන පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා!

අපි ගැන

Henlin Optronics (Shangyu) සමාගම, සීමාසහිත සොයන්න ආලෝක තායිවාන් Co., Ltd. ශාඛාවක් වන අතර, 1995 දී පිහිටුවන ලද 1999 සැඟවී සෙනෝන් ප්රධාන ලාම්පු සහ අනෙකුත් එච්අයිඩී පහන් නිෂ්පාදනය කිරීමට ආරම්භ ...

ඇයි අපව තෝරා